[[public]]
#br

[[with photos (FY2018)>研究室メンバー2018]], 
[[with photos (FY2016)>研究室メンバー2016]], 
[[with photos (FY2014)>研究室メンバー2014]]

&aname(prof);
*Associate Professor [#i3c98f58]
-Ikuo Mizuuchi

&aname(graduate);

*D4 [#y3c20ae7]
-Masahiro Ikeda

*D3 [#bd3310cc]
-Kazumi Kumagai

*D1 [#fc94011f]
-WingSum Lo

*M2 [#obfb0206]
- Shizuka Takahashi
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka

*M1 [#e050fca7]
- Azumi Ueno
- Tomoyuki Ushida
- Yuya Yamaguchi
- Chihiro Yamamoto

&aname(undergrad);
*B4 [#jc04f33a]
- Takahiro Ario
- Yoshinori Gamo
- JinHyeok Sim
- Hiroki Tamura
- Yuji Meguro

*Visiting student [#g8086ba5]
- Sufang Shi
- Czaryn Diane Salazar Ompico

----

&aname(alumni);
*2017Apr-2018Mar [#h500df70]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Kazumi Kumagai
-Kazuma Katoh
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Takaki Yamamoto
- Shizuka Takahashi
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka
- Azumi Ueno
- Tomoyuki Ushida
- Kai Nishimura
- Yuya Yamaguchi
- Chihiro Yamamoto
- Takahiro Ario
- Yoshinori Gamo
- JinHyeok Sim
- Hiroki Tamura
- Yuji Meguro
- Masayuki Komatsu
- Kevin Yapri  ;; October 2017 -- January 2018
- Sufang Shi  ;; December 2017 --

*2016Apr-2017Mar [#f87bc43a]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Kazumi Kumagai
-Shinya Iwadare
-Shohei Ogata
-Tetsuro Sato
-Kazuma Katoh
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Takaki Yamamoto  ;;October 2016 --
- Shizuka Takahashi
- Yuto Tsuchiya
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka
- Ngan Pham  ;;August 2016 -- January 2017
- Hirofumi Tsuruta  ;;December 2016 --
- Masayuki Komatsu  ;;December 2016 --
- Zhang Haoshuai  ;;April (January) 2016 -- September 2016
- Czaryn Diane Salazar Ompico  ;;October 2016 -- December 2016
- Megumi Miyashita  ;;March 2016 -- October 2016

*2015Apr-2016Mar [#ie365ad9]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Satoshi Nishiki
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa
-Shinya Iwadare
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Tetsuro Sato
-Mashun Ito
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Saori Otomo
-Yuan Taiguang  ;; April (March) 2015 -- September 2015
-Fauza Karomatul Masyhuroh ;;October 2015 -- December 2015

*2014Apr-2015Mar [#vf22b120]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Tomáš Kozák ;; April (March) 2014 -- September 2014
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Haruka Sakurai
-Tetsuro Sato
-Tomohiro Horiyama
-Muhammad Syukri Bin Norhamshah ;; October 2014 -- December 2014

*2013Apr-2014Mar [#n00effef]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Javier Francisco Guerrero Rázuri ;;Aug.2013 -- Dec.2013
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-SeongMuk Gang
-Ryo Gomi
-Yuya Tsuneoka
-Naoki Doshida
-Jeonghun Baek
-Toma Morisawa

*2012Apr-2013Mar [#p9dfc15e]
-Takatoshi Hondo
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Toshihiro Kure
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Tadashi Asaoka
-SeongMuk Gang ;;from March 1st, 2013.
-Achmad Faisal Dwiputro
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Natsuko Sakanashi
-Shunsuke Suzuki

*2011Apr-2012Mar [#lbfbf8a9]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Minyu Pan
-Tadashi Asaoka
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

*2010Apr-2011Mar [#lb01da1e]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009Apr-2010Mar [#z01d11e8]
-Yutaka Sasaki
-Haruto Tabata