&aname(prof);
*professor [#nb883782]
*Faculty [#nb883782]
-Ikuo Mizuuchi (Associate Professor)

&aname(graduate);
*D1 [#d4ad33ba]
-Takatoshi Hondo

*M2 [#dbed0106]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa

*M1 [#lb01da1e]
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto

*Research Student [#a79c5403]
-Tadashi Asaoka

&aname(undergrad);
*B4 [#z3c28bbd]
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

*B3(tentative) [#kb04811f]
-Achmad Faisal Dwiputro
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Natsuko Sakanashi
-Shunsuke Suzuki
-Satoshi Nishiki
-Achmad Faisal Dwiputro

----

&aname(alumni);
*2011Apr-2012Mar [#lbfbf8a9]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Minyu Pan
-Tadashi Asaoka
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

*2010Apr-2011Mar [#lb01da1e]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009Apr-2010Mar [#z01d11e8]
-Yutaka Sasaki
-Haruto Tabata