[[public]]
#br

[[with photos (FY2014)>研究室メンバー Member of Mizuuchi.lab]]

&aname(prof);
*Associate Professor [#i3c98f58]
-Ikuo Mizuuchi

*Assistant Professor [#lb93180c]
-Kotaro Hayashi

&aname(graduate);

*D3 [#p114ba6c]
-Tadashi Asaoka

*D1 [#y3c20ae7]
-Masahiro Ikeda

*M2 [#obfb0206]
-Satoshi Nishiki
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa

*M1 [#e9d4684d]
-Shinya Iwadare
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Tetsuro Sato

&aname(undergrad);
*B4 [#ae5fae76]
-Mashun Ito
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Saori Otomo

*Visiting student [#l20713d7]
-Yuan Taiguang    ;; April (March) 2015 -- September 2015
-Fauza Karomatul Masyhuroh  ;;October 2015 -- December 2015

*B3 (tentatively assigned) [#ae8daff1]
- Shizuka Takahashi
- Yuto Tsuchiya
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka

*Visiting student (to join) [#z396c419]
- Zhang Haoshuai    ;;April (January) 2016 -- September 2016

----

&aname(alumni);
*2014Apr-2015Mar [#vf22b120]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Tomáš Kozák  ;; April (March) 2014 -- September 2014
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Haruka Sakurai
-Tetsuro Sato
-Tomohiro Horiyama
-Muhammad Syukri Bin Norhamshah  ;; October 2014 -- December 2014

*2013Apr-2014Mar [#n00effef]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Javier Francisco Guerrero Rázuri  ;;Aug.2013 -- Dec.2013
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-SeongMuk Gang
-Ryo Gomi
-Yuya Tsuneoka
-Naoki Doshida
-Jeonghun Baek
-Toma Morisawa

*2012Apr-2013Mar [#p9dfc15e]
-Takatoshi Hondo
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Toshihiro Kure
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Tadashi Asaoka
-SeongMuk Gang  ;;from March 1st, 2013.
-Achmad Faisal Dwiputro
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Natsuko Sakanashi
-Shunsuke Suzuki

*2011Apr-2012Mar [#lbfbf8a9]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Minyu Pan
-Tadashi Asaoka
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

*2010Apr-2011Mar [#lb01da1e]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009Apr-2010Mar [#z01d11e8]
-Yutaka Sasaki
-Haruto Tabata