&aname(prof);
*professor [#nb883782]
-Ikuo Mizuuchi (Associate Professor)

&aname(graduate);
*M2 [#dbed0106]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe

*M1 [#lb01da1e]
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa

*Research Student [#a79c5403]
-Tadashi Asaoka

&aname(undergrad);
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

&aname(alumni);
*2010 [#lb01da1e]
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009 [#z01d11e8]
-Yutaka Sasaki
-Haruto Tabata