*professor [#nb883782]
-Ikuo Mizuuchi (Associate Professor)

*M1 [#dbed0106]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe

*B4 [#lb01da1e]
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009 [#z01d11e8]
-Haruto Tabata
-Yutaka Sasaki